Renovera din affärsmodell

En strategisk knuff i rätt riktning för hållbar tillväxt och ökad omsättning.

Processen Renovera din affärsmodell vänder sig till medelstora företag som kört fast i utvecklingen och behöver en strategisk knuff för att ta affären till en högre nivå. Tillsammans analyserar vi nuläget, tar ut riktningen och genomför de förändringar som är nödvändiga för att nå uppsatta mål. Det här är vår största, mest omfattande och lyckade process som leder till mer hållbara arbetssätt, sparar tid och kostnader samt resulterar i en omsättningsökning.

Steg ett:  Utvecklingsanalys för att förändra din affärsmodell.

Renovera din affärsmodell är ett omfattande åtgärdspaket där vi börjar med att titta på var företaget är i dag. Vilket är nuläget? Vilket är drömläget? Målet är att identifiera gapet mellan den nuvarande verksamheten och den optimala, hur resurserna används eller inte används och hur företaget ska kunna överbrygga gapet så fort som möjligt. Vi analyserar också styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Metod: Utvecklingskollen – intern analys, Konkurrentanalys.

Steg två: Ledstjärna och ägardirektiv för samsyn och gemensam väg framåt.

En av de mest uppskattade delarna i processen är etapp Ledstjärna och ägardirektiv. Den syftar till att tydliggöra företagets mening och gemensamma väg framåt så de sitter i själ och hjärta hos alla medarbetare. Tillsammans förankrar vi och tydliggör företagets långsiktiga och kortsiktiga mål i en process som tar cirka tre månader och som kräver en arbetsinsats från hela företaget. Resultatet? Alla får en samsyn, vet vart företaget är på väg och varför.

Metod: Ledstjärnan, unik process för Fredagar Företagsutveckling.

Steg tre: Processkartläggning och kvalitetsledning för hållbara och effektiva arbetssätt.

När vi formulerat nuläge, mål, färdriktning och säkerställt att alla är med på resan är det dags att utveckla hållbara arbetssätt för att lyckas med det företaget vill uppnå. Hur ska arbetet framåt se ut? Vilka system och processer är avgörande för måluppfyllnad? Med en processkartläggning lägger vi grunden för företagets framtida strategiska kvalitetsarbete inom följande fokusområden: Tydliggöra ansvar och befogenheter, hitta flaskhalsar och möjligheter, fokusera affärsmodellen samt frigöra tid och skapa effektivitet.

Moment i processen Renovera din affärsmodell:

  • Utvecklingsanalys
  • Ledstjärna och ägardirektiv
  • Ledarskap och medarbetarskap
  • Kassaflöde
  • Kommunikation
  • System och processer

Resultat av Renovera din affärsmodell.

När företaget genomfört processen Renovera din affärsmodell har du en mer effektiv organisation, kan spara 30 procent av företagets kostnader, har frigjort tid för företagets VD samt en möjlig omsättningsökning om 20 procent. Vår erfarenhet sedan 2011 är att alla företag som satsat på Renovera din affärsmodell tjänat in kostnaden för att implementera detta inom ett år. Vi ser också effekterna av att tid och pengar har frigjorts i en ökning av företagens vinster och en mer hållbar utveckling av bolaget.

Kontakta Fredagar Företagsutveckling för att renovera din affärsmodell och öka lönsamheten.

Kontakt